Gwarancja

 1. Gwarancja nie obejmuje: - wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i szkody wynikające z nich.
  - wady spowodowane złą obsługą, nieprofesjonalnym lub nieodpowiednim montażem/użytkowaniem.
  - zużycie wskutek normalnego użytkowania.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:
  - uszkodzenia mechanicznego towaru
  - napięcia (spalone elementy i obwody )
  - niewłaściwej instalacji, obsługi, eksploatacji, (lakierowanie, gięcie, itp.)
  - element został uszkodzony przez działania natury lub zdarzeń losowych
 3. Gwarancja obejmuje
  - wady materiału
  - funkcjonalne wady
  - wady powstałe przy produkcji , montażu lub instalacji towarów, przeprowadzone przez  sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.